Algemene voorwaarden Sampaguita

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SAMPAGUITA TE RAAMSDONKSVEER

 

Algemeen

Artikel 1

1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Sampaguita, gevestigd te Raamsdonksveer, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

2         De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door Sampaguita gesloten, doch met name verkoopovereenkomsten.

Offertes

Artikel 2

1         De door Sampaguita gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2         Indien een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt aanvaard heeft Sampaguita gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.

3        Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

4         Sampaguita is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

Overeenkomst

Artikel 3

Een overeenkomst komt tot stand indien Sampaguita een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

Prijsverhoging

Artikel 4

Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering en in die periode één van de kostprijsfactoren van Sampaguita dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor Sampaguita meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Sampaguita gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

Overmacht

Artikel 5

1         Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Sampaguita haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Sampaguita en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Sampaguita gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Sampaguita kunnen worden toegerekend.

2        In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:

–        natuurrampen,

–        oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe,

–        maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.

Afroeporders

Artikel 6

Indien tussen Sampaguita en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Annuleringen

Artikel 7

1         Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Sampaguita kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.

2         Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan Sampaguita verschuldigd alle        redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst.

Levering

Artikel 8

1        De levering van zaken geschiedt franco wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

Sampaguita bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

2         De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.

3        Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.

Risico

Artikel 9

1         Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor risico van Sampaguita tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.

2        Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

3         Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 3, dan is het risico voor Sampaguita voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

Verplichtingen van de afnemer.

Artikel 10

Bij levering franco conform het bepaalde in artikel 8 lid 1:

1         Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan procesverbaal te laten opmaken.

2         Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid 1 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

Bij levering af magazijn,

3         Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

Reclames

Artikel 11

1         Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Sampaguita niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering aan Sampaguita is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd.

2         Een beroep van de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens Sampaguita geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.

3        Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.

4         Indien de wederpartij aan Sampaguita klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Sampaguita met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Sampaguita zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij Sampaguita in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de goederen. Alle redelijke gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

5         Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert.

Aansprakelijkheid voor geleverde zaken:

Artikel 12

1        Met betrekking tot geleverde zaken is Sampaguita uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:

  1. a) in het geval door Sampaguita garantie is verstrekt, wordt door Sampaguita aansprakelijkheid aanvaard, inzoverre dit uit garantie voortvloeit;
  2. b) Voor opzet of schuld van bestuurders van Sampaguita of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Sampaguita aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft;
  3. c) Aansprakelijkheid van Sampaguita wordt opgeheven in het geval van overmacht.
  4. d) de aansprakelijkheid van Sampaguita is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of
  5. e) de aansprakelijkheid van Sampaguita is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 200% van het factuurbedrag.
  6. f) Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;

2         Indien Sampaguita niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Sampaguita aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.

 

3         De wederpartij vrijwaart Sampaguita tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, terzake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.

 

Levertijd

Artikel 13

1         Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Sampaguita opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.

2         Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

3         De aansprakelijkheid van Sampaguita voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt:

–        Indien een niet tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Sampaguita of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is Sampaguita volledig aansprakelijk;

–        de aansprakelijkheid van Sampaguita in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Sampaguita is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie:

Artikel 14

1         Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een betalingskorting geldt van 3% bij betaling binnen 8 dagen.

2         Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Sampaguita de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte        daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 14 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Sampaguita alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten – met een minimum van € 45,00 – worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Order van Advocaten.

3         Sampaguita heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

4         In ieder geval is Sampaguita terzake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:

Artikel 15

1        De door Sampaguita geleverde zaken blijven het eigendom van Sampaguita, totdat de wederpartij de geleverde zaken aan Sampaguita betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.

2         Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Sampaguita rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.

3         In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Sampaguita niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Sampaguita gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Sampaguita hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens

Sampaguita een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens Sampaguita in gebreke blijft.

4         De wederpartij verplicht zich jegens Sampaguita om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Sampaguita rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Sampaguita hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Sampaguita.

5         De wederpartij verplicht zich jegens Sampaguita om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Sampaguita ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

6         Alle bij de wederpartij aanwezige zaken afkomstig van Sampaguita zijn, zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens Sampaguita heeft, eigendom van Sampaguita, ofwel krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe de wederpartij nu reeds vooralsdan ten behoeve van Sampaguita een pandrecht vestigt.

Bevoegde rechter

Artikel 16

1         Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Sampaguita.

2         Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen een week nadat zij door of namens Sampaguita op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Sampaguita zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.

Toepasselijk recht

Artikel 17

Op elke overeenkomst tussen Sampaguita en de wederpartij  is Nederlands recht van toepassing.